Veřejná sbírka

Máte kolem sebe někoho, komu byste chtěli pomoci a získat pro něj finanční prostředky od "cizích" lidí? Např. kamarádce s postiženým dítětem na kompenzační pomůcky? Či rodinnému příslušníkovi po vážné autonehodě na rekonvalescenci? Nebo známému, který je sám postižený a potřebuje nový invalidní vozík?

POZOR!!! Jako občané nesmíte podnikat sami žádnou aktivitu, při které byste "vybírali" peníze a poté je postiženému věnovali. Porušovali byste tak zákon o veřejných sbírkách a mohli byste sebe i obdarovaného přivést do nemalých potíží. Proč?

Nyní trocha teorie a citace ze zákona:

Sbírka zákonů ČR
Předpis č. 117/2001 Sb.
Zákon o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách)

ČÁST PRVNÍ
VEŘEJNÉ SBÍRKY
§ 1
(1) Veřejnou sbírkou je získávání a shromažďování dobrovolných peněžitých příspěvků od předem neurčeného okruhu přispěvatelů pro předem stanovený veřejně prospěšný účel, zejména humanitární nebo charitativní, rozvoj vzdělání, tělovýchovy nebo sportu, nebo ochrana kulturních památek, tradic nebo životního prostředí (dále jen "sbírka"). Sbírku je oprávněna konat za podmínek stanovených tímto zákonem pouze právnická osoba.
(2) Sbírku není možné pořádat k účelu, který je v rozporu s bezpečností státu, ochranou veřejného pořádku, ochranou majetku nebo ochranou práv a svobod druhých.

Převedeno do normální řeči - pokud se rozhodnete oslovit širokou veřejnost s žádosti o finanční příspěvek (např. na sociálních sítích, na webových stránkách či portálech, v diskuzních fórech, formou letáčků nebo e-mailů či jiných forem zpráv adresovaných konkrétním osobám) na pomoc komukoliv, pak splňujete podmínky výše jmenovaného zákona a pořádáte veřejnou sbírku - shromažďujete dobrovolně poskytnuté peníze od osob, jejichž počet předem neznáte, a to na charitativní účel! Tuto činnost však mohou vykonávat pouze právnické osoby, tedy spolky, občanská sdružení, nadace či obchodní společnosti (a. s., družstva, s. r. o.) a případně další neziskové či příspěvkové organizace.

Proto se v případě, že chcete někomu finančně pomoci (a nejedná se pouze o Vaše vlastní finanční prostředky, které mu darujete, aniž byste vyzvali kohokoliv dalšího), obraťte na nás nebo některou jinou právnickou osobu ve Vašem okolí, která může pro dotyčnou osobu na daný účel zřídit veřejnou sbírku.

Z výše popsaného plyne, že se jedná pouze o finanční prostředky, nikoliv o věci. Pokud se tedy rozhodnete pro někoho uspořádat sbírku oblečení, hraček, potravin, potřeb pro domácnost nebo sbírku víček, můžete se do toho s chutí pustit sami. Tato činnost pod veřejnou sbírku nespadá.


Náš spolek od 1. dubna 2015 zřídil u Krajského úřadu Kraje Vysočina veřejnou sbírku pro tyto účely: Úhrada léčby, rehabilitační péče, kompenzačních a jiných léčebných pomůcek, asistenčních a pečovatelských služeb, finanční pomoc postiženým a vážně nemocným dětem a jejich rodinám

Pokud chcete pomoci někomu ve svém okolí a dotyčná osoba potřebuje něco z toho, co má uvedeno jako účel sbírky i náš spolek, neváhejte nás kontaktovat.

Pokud nikoho takového ve svém okolí nemáte a přesto chcete přispět nějakému postiženému nebo nemocnému dítěti a jeho rodině k lepšímu životu, sledujte naše aktivity zde.